Radio Broadcast 26 July 16

                 PC Download              Mobile Download             

1.ዜና ዳሰሳ
2. የታሪክ አምድ – ኡሙ አይመን -የአይን ምስክር መጽሃፍ ተራኪ ስለመጽሃፉ ምን አለች?
3.ከፌስቡክ መንደር- " ምሁር ሆድ አደር ሲሆን ?" አቶ ይገረም አለሙ
4.ማህበራዊ ነክ – ሀ.ለኮሚቴዎቻችን ዳግም እውቅና የሰተው የሪሳላ ኢንተርናሽናል ዝግጅት
ለ. ታጋዮቻችንን የምንደግፈው በቅንጥብጣቢ ነዉን ? ከሪሳላህ ተጠሪ ወንድም ወዚር ጋር ቆይታ

 

Radio Broadcast 19 July 16

                 PC Download              Mobile Download             

1.ዜና ዳሰሳ – ጎንደር ወ አናካራ ( ከታሪክ ምሁሩ ኢብራሂም ሙሉሸዋና ከጋዜጠኛ ኢሳቅ እሸቱ ጋር)
2.ከዚህም ከዝያም-  አሜሪካም አልነጻችም! -ዘረኝነት በቆዳ ቀለም,በዘርና በሃይማኖት ሲገለጽ
3.ከታሪክ አምድ – በአይን ምስክር መጽሃፍ ዙርያ አስተያየቶች ክፍል 1
4. ደጋፊዎች ህብረት ያካሄደዉ ጉባየ ምን ይመስል ነበር ? (ወንድም ኡመር ሺፋው የማህበሩ ጸሃፊ)
5. የተለያዩ ጉዳዮች በፕሮግራም መሪዎች