Radio Broadcast 05 Dec 17

PC Download             Mobile Download

  1. ርዕሰ ልሳን – በህዝብ ከመጠየቅ የሚያመልጥ የለም! – የነ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጉዳይ (በራድዮ ነጋሺ)
  2. ማህበራዊ ገጾቻችን "አበበ በሶ በላ" – "ቢበላ ባይበላ ምን አገባህ !" ንትርክና ስድብ ለምን ታጀለ? ድርቅናችን ለምን በዛ? ለመሆኑ ልዩ ችሎታህ ምንድነው?  (ኡስታዝ ሐሰን መሀመድ)
  3. ትኩረት -ስደትና መዘዙ – ስደት ተፈጥሮዋዊ አይደለምን? 3 ዋነኛ የስደት አቅጣጫዎች፣የኢትዮጵያዊያንና አፍሪካዊያን ገፈት! … ዉይይት (ክፍል 1)
  4.  *ተጨማሪ በራድዮ ነጋሺ ዋትሳፕ ግሩፕ አማካኝነት 25 ተቅዋማትና ግለሰቦች የተሸለሙበት ዝግጅት ዘገባ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *