Radio Broadcast 09 June 18

https://goo.gl/i6tihm (Mobile)
https://goo.gl/hJ8a48 (PC)

1. ማህበራዊ ጉዳይ-  የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ቃጠሎ ዘጋቢ ትረካ ክፍል 2 
2.የማህበራት መድረክ- የበድር 18ኛ ጉባዬ ዝግጅትን አስመልክቶ ከሰላም ፋዉንዴሽን አመራርና ከበአሉ ዝግጅት ክፍል ተጠሪዎች ጋር ዉይይት
3.ወቅታዊ- ኢሃዴግ የአልጀርሱን ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁናቴ ለመቀበል መወሰኑን ተከትሎ ከዶ/ር አረጋዊ በርሄ ጋር ቆይታ
*የአድማጭ አስተያየት ፣ ግጥም 

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *